บุคลากร

ผศ.พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
หัวหน้าศูนย์บริการตาเทียม

ประวัติการศึกษา

UNDERGRADUATE : Bachelor of Arts in Biochemical sciences (Magna Cum Laude), Harvard College, Cambridge, USA ปริญญาตรีสาขาวิชาชีวเคมี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

MEDICAL SCHOOL : Doctor of Medicine (M.D.) Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, USA แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิวท์

RESIDENCY : Ophthalmology University of Wisconsin, Madison, USA จักษุวิทยามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

FELLOWSHIP : Ophthalmic Plastic and Reconstructive surgery University of Michigan, Ann Arbor, USA ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยมิชิแกน

พญ. เกียรติธิดา ห่อเกียรติ

หน่วยงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พว. ฐิติวรรณ สุวรรณพานิ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน : ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พว. เกศินี หงส์งามวงศ์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน : ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พว. สุณิชา สมศรี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน : ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว น้ำพลอย ปัถวี
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์

นายศักดิ์สิทธิ์ แสงวิเชียร
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต เพาะช่าง ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาประติมากรรมสากล

นางสาวนัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์

%d bloggers like this: